ร้าน เอส คิว ดี ไลท์ติ้ง
แผ่นทองคำขนาด 1 สลึง จำนวน 23 รางวัล
1.
คุณวรนุช บุษรากุล
📞 081-341-00xx
2.
คุณทันใจ นามตาแสง
📞 081-279-74xx
3.
คุณณฐมนพรรณ จุฑาพงศ์ชนก
📞 081-424-69xx
4.
คุณพัชราภรณ์ มณีนิล
📞 083-954-71xx
5.
คุณสุชาดา คงแสง
📞 094-467-48xx
6.
คุณภรทณา เจริญรัก
📞 098-746-79xx
7.
คุณสุนี ทองเปี่ยม
📞 080-651-82xx
8.
คุณอรรณพ ศรีวโรภาส
📞 081-680-38xx
9.
คุณพิมพ์ชนก สิทธิสาร
📞 086-751-76xx
10.
คุณฐิติวรัตม์ คงคชสิงห์
📞 065-582-99xx
11.
คุณวุฒิ​ภัทร​ เกียรติวนิชวิไล
📞 063-215-88xx
12.
คุณสมพร เกียรติวนิชวิไล
📞 081-888-13xx
13.
คุณศุภนิดา ปรางสวรรค์
📞 063-243-65xx
14.
คุณเพชรรัตน์ พฤิติพยัคฆ์
📞 084-620-07xx
15.
คุณภัทร์ดาลิน นิภาสวงศ์วณิช
📞 081-040-44xx
16.
คุณชวนชัย เธียรเจริญ
📞 081-680-06xx
17.
คุณมุทิตา วัดตาล
📞 088-618-67xx
18.
คุณธาวิน เกียรติวนิชวิไล
📞 063-219-88xx
19.
คุณนันทิดา สีบุญมี
📞 086-939-30xx
20.
คุณกัญญาวีร์ ชาญณรงค์
📞 086-933-25xx
21.
คุณเนาวนิจ ภู่สี
📞 081-616-45xx
22.
คุณณัฐวุฒิ ศรีทอง
📞 093-197-53xx
23.
คุณภูวดล ลิ้มพิบูลย์
📞 086-926-08xx
ร้านวายเคที (สาขาภาคอีสาน)
แผ่นทองคำขนาด 1 สลึง จำนวน 29 รางวัล
1.
คุณพรพิมล วิจิตรมนตรี
📞 081-762-40xx
2.
คุณสิรีธร ศาสตร์ภักดี
📞 080-080-38xx
3.
คุณศิริกาญจน์ นาใจ
📞 095-874-58xx
4.
คุณสุระ จอมประโคน
📞 084-961-79xx
5.
คุณณัฐชนน กิจบรรณเดช
📞 087-799-82xx
6.
คุณสุภลักษณ์ ส่องกำปัง
📞 080-009-43xx
7.
คุณอดิสรณ์ พงษ์ไพบูลย์
📞 093-935-55xx
8.
คุณภูมิรพี วิจิตรมนตรี
📞 091-743-41xx
9.
คุณฐากร ไตรธีรเดช
📞 089-280-95xx
10.
คุณวรวิภา สุพัฒน์วงศ์
📞 086-448-61xx
11.
คุณรวินันท์ อินทรชาธร
📞 096-551-42xx
12.
คุณศิระณัฐ จอมประโคน
📞 063-007-14xx
13.
คุณธนณัฏฐ์ สุขสิริสินธุ์
📞 065-993-93xx
14.
คุณณัฐรินันท์ ทองหย่อน
📞 084-829-76xx
15.
คุณวรพงษ์ วิจิตรมนตรี
📞 081-649-29xx
16.
คุณ Sartphakdee sittichai
📞 081-197-51xx
17.
คุณจารุพร สกุลบริรักษ์
📞 086-261-45xx
18.
คุณนาย ธีรพัชร์ พงศ์ธนวิทย์
📞 085-245-26xx
19.
คุณธนัช เลิศกุลภพ
📞 082-916-55xx
20.
คุณจุฬาลักษณ์ เชาว์สุวรรณกิจ
📞 081-343-15xx
21.
คุณสไบทอง ชินสงคราม
📞 093-105-26xx
22.
คุณพิชามญช์ุ
📞 086-543-45xx
23.
คุณระวิวรรณ อินทรชาธร
📞 085-142-99xx
24.
คุณณัฐชยา ฐิติวราภรณ์
📞 083-773-89xx
25.
คุณธัญญลักษณ์ สมเทพ
📞 084-828-76xx
26.
คุณพรธีรา วิจิตรมนตรี
📞 062-848-24xx
27.
คุณอรรถพร เอมมีศิลป์
📞 084-867-18xx
28.
ด.ญ.อิษยากรณ์ ตั้งจาตุรนต์รัศมี
📞 089-425-25xx
29.
คุณนายสาคร ดีนวล
📞 086-244-42xx
ร้านวายเคที (สาขาภาคตะวันออก)
แผ่นทองคำขนาด 1 สลึง จำนวน 35 รางวัล
1.
คุณรณชัย แสงกระจ่าง
📞 081-781-44xx
2.
คุณดุจดาว กัลปนา
📞 092-647-11xx
3.
คุณปรมินทร์ เอื้อเชิดกุล
📞 086-825-23xx
4.
คุณบรรพต คมวุฒิชัย
📞 089-693-69xx
5.
คุณศักดิ์สิทธิ์ ฐิติวราภรณ์
📞 081-911-66xx
6.
คุณโกศล กัลปนา
📞 081-815-87xx
7.
คุณสิริกาญจน์ ชวลิตนิติธรรม
📞 098-542-34xx
8.
คุณวีรภัทร ฐิติวราภรณ์
📞 092-503-66xx
9.
คุณวรรณา ดวงพุทธ
📞 092-459-09xx
10.
คุณพานี ชิตวิเศษ
📞 081-845-88xx
11.
คุณอมรรัตน์ อุสสาริด
📞 095-053-26xx
12.
คุณบุญญาพร ชญาภานิพัฑฒ์
📞 081-570-03xx
13.
บจ.เมืองใหม่ ฮาร์ดแวร์โฮม:
กัลญา วิถีธรรมศักดิ์
📞 081-904-05xx
14.
คุณชุมพล ชิตวิเศษ
📞 081-813-56xx
15.
คุณจิตรา เสถียรวงศ์นุษา
📞 092-342-88xx
16.
คุณพิธีศักดิ์ นิธิโรจน์ภักดี
📞 081-837-85xx
17.
คุณสุภาวดี คมวุฒิชัย
📞 091-363-24xx
18.
คุณสัมประสิทธิ์ จิตอาษากิจ
📞 086-928-95xx
19.
คุณละเมียด รัตนวัชร์
📞 098-271-63xx
20.
คุณทวีชัย ตาคำ
📞 080-003-31xx
21.
คุณนางสิริพร ฐิติวราภรณ์
📞 081-649-03xx
22.
คุณณัฐพร ฐิติวราภรณ์
📞 086-164-57xx
23.
คุณพวงเพชร จำเริญสุข
📞 086-377-66xx
24.
คุณกิติมา ชวลิตนิติธรรม
📞 062-169-87xx
25.
คุณชนิภา ตุรพงศ์พิพัฒน์
📞 065-719-26xx
26.
คุณไพบูลย์ เรืองรัตนากร
📞 081-684-45xx
27.
คุณปุณณภพ มีวาสนา
📞 086-677-47xx
28.
คุณสุนทรี เจตะวัฒนะ
📞 086-347-12xx
29.
คุณภาวิตา ชิตวิเศษ
📞 082-256-66xx
30.
คุณพิมพ์ลภัส โพล้งศิริ
📞 095-891-10xx
31.
คุณสาภศุ จงเจริญมั่นคง
📞 084-298-29xx
32.
คุณนุชนาถ ทศพรพิทักษ์กุล
📞 086-015-15xx
33.
คุณลัดดาวัลย์​ จงเจริญมั่นคง
📞 061-783-63xx
34.
คุณศุภชัย จงเจริญมั่นคง
📞 083-018-25xx
35.
คุณชัญญกร กฤชวัชรณัญช์
📞 080-553-95xx
ร้านลีเจนด์ ไลท์ติ้ง สาขาภาคกลาง
แผ่นทองคำขนาด 1 สลึง จำนวน 19 รางวัล
1.
คุณสราวุฒิ สัตย์แสง
📞 099-062-19xx
2.
คุณ Sally Ektrakul
📞 087-506-44xx
3.
คุณกนกวรรณ วงษ์ทรัพย์ทวี
📞 082-591-13xx
4.
คุณนารถนารี ไตรวิสุทธิพันธุ์
📞 089-529-69xx
5.
คุณนาตยา ศรีทารัตน์
📞 092-908-45xx
6.
คุณศศิพร สายสุทธิ์
📞 087-999-87xx
7.
คุณภคินี เกาะหมาก
📞 081-846-12xx
8.
คุณนันทวุฒิ แพ่งภักดี
📞 086-374-22xx
9.
คุณวรกานต์ สมบูรณ์ชัยวงศ์
📞 082-359-11xx
10.
คุณสิทธิชัย สืบศรี
📞 062-516-66xx
11.
คุณภัควรัญภรณ์ ลิ้มรสสุคนธ์
📞 086-951-45xx
12.
คุณฐณพัฒน์ วงษ์ทรัพย์ทวี
📞 092-808-13xx
13.
คุณชลธิชา ชัยจิตวนิช
📞 087-035-63xx
14.
คุณจิระวัฒน์ กันหา
📞 095-741-81xx
15.
คุณอดิศักดิ์ ได้เลิศ
📞 094-861-67xx
16.
คุณณัฐพล พจนพิมล
📞 089-305-41xx
17.
คุณกานต์เทพ วงษ์ทรัพย์ทวี
📞 086-565-13xx
18.
คุณกิตติพงษ์ จันทรมณี
📞 081-290-82xx
19.
คุณธันย์ชณัฐ บุ้นมัจฉา
📞 083-806-24xx
ร้านลีเจนด์ ไลท์ติ้ง ภาคใต้
แผ่นทองคำขนาด 1 สลึง จำนวน 20 รางวัล
1.
คุณภัทราพร สิงห์โต
📞 065-057-39xx
2.
คุณมะห์มัด แดวอสนุง
📞 065-390-06xx
3.
คุณเจน อัศวภูมิ
📞 064-651-91xx
4.
คุณพุทธมาศ อุตมะมุณีย์
📞 081-541-92xx
5.
คุณธนพัต บัวขื่น
📞 093-532-86xx
6.
คุณชยพล หิรัณย์กนกกุล
📞 082-962-49xx
7.
คุณรจนา แซ่ล้อ
📞 090-932-11xx
8.
คุณประทีป โต๊ะเด็น
📞 089-466-52xx
9.
คุณสมชาย แก้วกับทอง
📞 084-969-79xx
10.
คุณกวีวัธน์ รุ่งโรจน์วัฒนากุล
📞 082-652-22xx
11.
คุณอภิชาต โกสีย์
📞 094-525-10xx
12.
คุณอาหามะ มาแฮ
📞 065-627-87xx
13.
คุณเกียรติชัย แซ่ล้อ
📞 091-849-03xx
14.
คุณนิรมน รัตนะ
📞 086-593-29xx
15.
คุณสิทธิกร ไชยบัณฑิต
📞 092-879-78xx
16.
คุณพิชญ์สิณี พงษ์สถิตย์
📞 086-292-49xx
17.
คุณธนรรชน ปะลาวัน
📞 080-874-52xx
18.
คุณจันทรา แสงทอง
📞 095-071-41xx
19.
คุณฮาเซ็ง สาและ
📞 089-878-71xx
20.
คุณวรวรรณ เพ็ชรพวง
📞 093-724-63xx
ร้านลีเจนด์ ไลท์ติ้ง ภาคเหนือ
แผ่นทองคำขนาด 1 สลึง จำนวน 30 รางวัล
1.
คุณณรงค์ฤทธิ์ เอกวิลัย
📞 097-183-14xx
2.
คุณนายวิทูล จุ่มกา
📞 081-675-15xx
3.
คุณอาภรณ์ จิรวิศัลย์
📞 086-887-06xx
4.
คุณกาญจนา จงไพบุลย์กิจ
📞 095-939-87xx
5.
คุณบุญยสิทธิ์ จงไพบูลย์กิจ
📞 099-535-53xx
6.
คุณทวีศร โปร่งคำ
📞 087-579-88xx
7.
คุณประไพ อารีกิจ
📞 065-626-27xx
8.
คุณกุลธิดา หมูเครือ
📞 091-302-68xx
9.
คุณประกาย กันธาทอง
📞 098-882-69xx
10.
คุณกฤษณะ มาใจ
📞 091-075-26xx
11.
คุณรังศิกานต์ บุญอินเขียว
📞 086-076-95xx
12.
คุณจักรวรรษ ยอดยา
📞 093-303-86xx
13.
คุณณรงค์ โอฬารจันทโรทัย
📞 081-950-15xx
14.
คุณจีราพร จวงจันทร์
📞 087-305-57xx
15.
คุณกฤษณา สุทธิญาณวิมล
📞 081-783-63xx
16.
คุณอนันต์ มั่งคั่ง
📞 098-246-70xx
17.
คุณทิพย์สุคนธ์ รุ่งกิจกาา
📞 084-218-99xx
18.
คุณนฤพจน์ แสนแพทย์
📞 099-397-03xx
19.
คุณวิชัย มโนใจ
📞 099-119-82xx
20.
คุณเทวิน ไกรนัย
📞 081-664-91xx
21.
คุณอมรพรรณ จงไพบูลย์กิจ
📞 096-546-96xx
22.
คุณธนิดา มารักษ์กุล
📞 089-700-91xx
23.
คุณคุณานนต์ เต็งรัตน์ล้อม
📞 093-242-41xx
24.
คุณวิชชุ จงไพบูลย์กิจ
📞 084-150-38xx
25.
คุณกาญจนา มะโนเรือง
📞 082-160-62xx
26.
คุณกริช สิงห์หา
📞 092-440-50xx
27.
คุณอัจจนา แพทย์รัตน์
📞 081-595-14xx
28.
คุณนิวัตน์ ขันทองนาค
📞 096-652-30xx
29.
คุณวิษณุ ไชยวารินทร์
📞 064-471-06xx
30.
คุณณัฐวุฒิ เครือปัญญา
📞 088-964-95xx
ร้านเอเธนส์ ดิสทริบิวชั่น สาขากรุงเทพฯ 1
แผ่นทองคำขนาด 1 สลึง จำนวน 19 รางวัล
1.
คุณ Ladda Srinedtiyaporn
📞 097-456-99xx
2.
คุณวรานิษฐ์ อภิโชติวัฒิฉัตร์
📞 088-564-55xx
3.
คุณโชติชัย ปรีชาธรรมยุทธ
📞 081-817-38xx
4.
คุณสุพจน์​ พรวิศวารักษกูล
📞 081-657-44xx
5.
คุณจันทรเพ็ญ ช่วยเมือง
📞 062-654-97xx
6.
คุณศักดิ์ชัย วิศวะเจริญกิจ
📞 081-824-20xx
7.
คุณรัฐชัย จิระชีวี
📞 086-532-42xx
8.
คุณเมธิญา พรวิศวารักษกูล
📞 089-792-69xx
9.
คุณวรพจน์ เส้งเลี่ยม
📞 061-489-22xx
10.
คุณสุรัตน์ อัศวเรืองสุวัฒน์
📞 081-842-42xx
11.
คุณวรัญญา บุญครองธรรม
📞 095-969-93xx
12.
คุณกานต์ธิดา วงษ์ทรัพย์ทวี
📞 091-792-19xx
13.
คุณปุญณินท์ บุญสอน
📞 099-265-97xx
14.
คุณยศพนธ์ คณาพงศ์รัศมี
📞 090-954-59xx
15.
คุณดารารัตน์ สมบูรณ์ชัยวงศ์
📞 095-486-36xx
16.
คุณศรีแก้ว เขื่อนแก้ว
📞 083-885-62xx
17.
คุณปราโมช สมบูรณ์ชัยวงศ์
📞 081-919-60xx
18.
คุณพรนภา สุขหิรัญสถิตย์
📞 061-641-99xx
19.
คุณจิระภรณ์ จิระอนันต์กุล
📞 081-905-15xx
ร้านเอเธนส์ ดิสทริบิวชั่น สาขากรุงเทพฯ 2
แผ่นทองคำขนาด 1 สลึง จำนวน 20 รางวัล
1.
คุณพัลลภ จันทรดิลกรัตน์
📞 094-860-36xx
2.
คุณพิเชษฐ์
📞 081-899-69xx
3.
คุณศจีรัตน์ อัศวเรืองสุวัฒน์
📞 087-919-77xx
4.
คุณนางกนกพร จันทรดิลกรัตน์
📞 089-483-23xx
5.
คุณพรธีระ มีประเสริฐสกุล
📞 097-170-56xx
6.
คุณใบเฟิร์น จันทะชัย
📞 062-394-27xx
7.
คุณชยพล อรุณานนท์ชัย
📞 081-127-88xx
8.
คุณวีระศักดิ์ รักษาวงศ์
📞 095-096-83xx
9.
คุณธนวัฒน์ จันทรดิลกรัตน์
📞 086-986-65xx
10.
คุณมีคุณ เจริญพงศ์
📞 061-159-88xx
11.
คุณเกริกชัย ปิยนันทวารินทร์
📞 081-904-39xx
12.
คุณภัทร์ปรียา รณบรรณ
📞 096-642-96xx
13.
คุณนันทนิจ จงเจริญมั่นคง
📞 098-963-55xx
14.
คุณสุพิชญา ขัตติยะชัยชาญกุล
📞 094-951-82xx
15.
คุณนิพัทธ จันทรดิลกรัตน์
📞 085-135-63xx
16.
คุณวรรนิภา ดางาม
📞 088-491-73xx
17.
คุณพรชนก มีประเสริฐสกุล
📞 065-507-93xx
18.
คุณสัญญา ตรีเหรา
📞 099-178-14xx
19.
คุณวรรณิภา เพชรสีเงิน
📞 080-053-63xx
20.
คุณเมธี เจริญพงศ์
📞 081-818-65xx
ร้านคอร์พัสพีล่า จำกัด , ไอโทเว่นอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด , ร้านวายเคที โคราช , ไลท์ติ้ง ทูเดย์ จำกัด , ร้านลีเจนด์ ไลท์ติ้ง
แผ่นทองคำขนาด 1 สลึง จำนวน 15 รางวัล
1.
คุณณิชานันท์ โรจน์รัตน์ศิริกุล
📞 081-822-00xx
2.
คุณอิษยากรณ์ ตั้งจาตุรนต์รัศมี
📞 089-425-25xx
3.
คุณภาวิณี ตรีโรจน์รัตนา
📞 061-324-46xx
4.
คุณนันท์ณรัตน์ โชติกสถิตย์
📞 083-666-51xx
5.
คุณณัฐพล บุญประดิษฐ์
📞 062-959-78xx
6.
คุณวิชุดา อภิภัทรกุล
📞 083-282-22xx
7.
คุณธนัชพร วิจิตรมนตรี
📞 099-225-16xx
8.
คุณธีรพัชร์ พงศ์ธนวิทย์
📞 092-423-59xx
9.
คุณฐากร ไตรธีรเดช
📞 089-280-95xx
10.
คุณพิสิษฐ์ กิติเจริญวัฒน์
📞 083-003-39xx
11.
คุณอำไพ อเนกกิจเจริญ
📞 081-459-45xx
12.
คุณ Kanjana Jongpaiboonkit
📞 095-939-87xx
13.
คุณสถาพร สมศรี
📞 063-861-00xx
14.
คุณจิดาภา อเนกกิจเจริญ
📞 091-951-15xx
15.
คุณปิยาภรณ์ ทิวาทิตยานุภาพ
📞 088-230-44xx
โมเดิร์น เทรด
แผ่นทองคำขนาด 1 สลึง จำนวน 65 รางวัล
1.
คุณศรันย์พร ผลเจริญ
📞 085-112-45xx
2.
คุณภูวนาถ
📞 091-716-50xx
3.
คุณนพมาศ คงอ้าย
📞 095-315-48xx
4.
คุณสมศักดิ์ หงษา
📞 094-393-63xx
5.
คุณนิสากร เยาวศิริกุล
📞 082-546-51xx
6.
คุณพสุวิชญ์ โกศัย
📞 081-434-82xx
7.
คุณสิริยากร กุลแพ
📞 080-546-54xx
8.
คุณสุภาวดี สุระอามาตย์
📞 098-654-65xx
9.
คุณชลธิชา ศักดิ์ศรีกรม
📞 099-654-21xx
10.
คุณเมธาวี เสกนาม
📞 099-354-65xx
11.
คุณสุภาวณี พิมพ์จักษุ
📞 085-265-46xx
12.
คุณปัทมพร ชาสุวรรณ์
📞 064-653-88xx
13.
คุณจิราวรรณ ฟองคำ
📞 099-978-46xx
14.
คุณกมลทรรษณ์ ฐานะยัง
📞 080-554-32xx
15.
คุณปภานันท์ มณีแฮด
📞 092-221-44xx
16.
คุณปัทมาภรณ์ ชินทวัน
📞 091-224-30xx
17.
คุณตันติกร คำสุขดี
📞 088-355-43xx
18.
คุณสมจิตร พิมพ์ประเสริฐ
📞 081-789-92xx
19.
คุณจันทิรา ไหลหลั่ง
📞 099-654-55xx
20.
คุณธนวัฒน์ แก้วคำจันท์
📞 099-545-77xx
21.
คุณหทัยรัตน์ ไพรวัลย์
📞 062-324-87xx
22.
คุณณัฐนิชา แก้วลิบ
📞 092-112-14xx
23.
คุณราชันย์ พันธวงค์
📞 090-675-85xx
24.
คุณร้อยแก้ว อาจมาก
📞 099-645-22xx
25.
คุณประทุมวัลย์ เดตุเทศ
📞 081-672-45xx
26.
คุณนามศิริ ใบอดุลย์
📞 081-791-36xx
27.
คุณพิมลวรรณ กันจันทร์วงศ์
📞 087-654-61xx
28.
ม.ล. รดีเทพ เทวกุล
📞 092-245-54xx
29.
คุณมนัชญา ศาลาดี
📞 085-132-14xx
30.
คุณวราภรณ์ ทับแกมแก้ว
📞 092-554-31xx
31.
คุณอารียา อ่อนสำโรง
📞 093-321-35xx
32.
คุณเบญชญา ประยูรหงษ์
📞 093-365-44xx
33.
คุณณัฐกิตติ์ สุทธะ
📞 064-321-35xx
34.
คุณพันพัสสา แสงจันทร์
📞 099-876-50xx
35.
คุณปฐมพร สงศรี
📞 093-321-54xx
36.
คุณวรรณวิภา คำเวบุญ
📞 087-224-31xx
37.
คุณกมลนัทน์ เจือกโว้น
📞 080-551-30xx
38.
คุณวัฒนา แสงแดง
📞 098-802-20xx
39.
คุณสุชานาท สุขสวัสดิ์
📞 095-461-22xx
40.
คุณดาวศิริ จิระพรพาณิชย์
📞 080-515-99xx
41.
คุณนุจรี ขอทวีวัฒนา
📞 087-563-35xx
42.
คุณกมลฉัตร รังษี
📞 093-542-82xx
43.
คุณเกษมณี เจริญศศิวัชร์
📞 082-554-65xx
44.
คุณกฤตชภัช แสนเอื้อย
📞 063-632-29xx
45.
คุณนันทิชา พิมพ์มหา
📞 082-354-51xx
46.
คุณณรงค์พร จันทร์อุดม
📞 087-479-99xx
47.
คุณละอองเดือน รุ่งแสงทอง
📞 084-212-44xx
48.
คุณสุดารัตน์ สาริศรี
📞 064-321-38xx
49.
คุณวชิระ อ้วนสอาด
📞 082-061-70xx
50.
คุณศิริลักษณ์ เคลือวงษ์
📞 098-665-42xx
51.
คุณอธิวัฒน์ เมทา
📞 080-509-49xx
52.
คุณกุลธิดา ปะลาปิดตัง
📞 085-331-24xx
53.
คุณธนิษฐา แสงพา
📞 084-654-62xx
54.
คุณธราภรณ์ เพชรชู
📞 088-545-11xx
55.
คุณปรารถนา แก้วมณี
📞 085-321-31xx
56.
คุณปลายฟ้า พลนิกาย
📞 099-654-62xx
57.
คุณธนาทิป
📞 062-193-93xx
58.
คุณลักษณา คุ้มญาติ
📞 098-765-13xx
59.
คุณจรัลภา วัฒนกิจไกรเลิศ
📞 064-592-92xx
60.
คุณจิรศักดิ์ สมท่า
📞 080-224-27xx
61.
คุณพิมพ์วิไล ภูสอาด
📞 084-221-38xx
62.
คุณดารินทร์ อิ่มสมบูรณ์
📞 082-543-51xx
63.
คุณจิตตาภา โฆสิต
📞 093-665-81xx
64.
คุณนิรชา บุญจันทร์
📞 080-554-31xx
65.
คุณภัทรวดี เหล็กเพชร
📞 081-321-35xx
ร้าน แสงนครไลท์ติ้ง สาขาภาคกลาง
แผ่นทองคำขนาด 1 สลึง จำนวน 24 รางวัล
1.
คุณชัยโรจน์ สุขสันต์รุ่งเรือง
📞 094-561-65xx
2.
คุณสินชัย เตยอ่อน
📞 081-904-52xx
3.
คุณธิติมา​ ศรี​สุริยา​พัฒน์​กุล​
📞 081-009-00xx
4.
คุณยชอนันต์ ศรีวริตน์
📞 092-252-95xx
5.
คุณสรร​ ศรี​สุริยา​พัฒน์​กุล​
📞 089-919-24xx
6.
คุณปุณณภา ทองมาก
📞 098-289-75xx
7.
คุณประสงค์​ ศรี​สุริยา​พัฒน์​กุล​
📞 081-856-75xx
8.
คุณอนุชา สังขะมาน
📞 062-839-54xx
9.
คุณปุณิกา วิกรัยโภคิน
📞 094-654-29xx
10.
คุณสุมินทร์ตา จันทร
📞 088-636-81xx
11.
คุณสิทธิพร วัชนุภาพร
📞 081-944-43xx
12.
คุณธารทอง จันทะเสน
📞 064-715-21xx
13.
คุณบุษบา บังคมเนตร
📞 098-904-96xx
14.
คุณศิรพงศ์ ธรรมพิพรรธน์
📞 094-538-05xx
15.
คุณวรรณดี แซ่ตั้ง
📞 088-758-04xx
16.
คุณสลิลทิพย์. จิตรนพคุณ
📞 081-365-61xx
17.
SEP.Con.
📞 096-889-24xx
18.
คุณทักษพร จันหอม
📞 094-941-35xx
19.
คุณวิศรุต สบายยิ่ง
📞 080-980-48xx
20.
คุณธนัชพร มีหาญเสมอ
📞 065-715-91xx
21.
คุณดนัย อมตาริยกุล
📞 081-655-21xx
22.
คุณนิรุตติ บุญชุบ
📞 081-857-81xx
23.
คุณธวัชชัย เตยอ่อน
📞 084-691-44xx
24.
คุณเอกพงษ์ กาฬษร
📞 084-461-20xx
ร้าน แสงนครไลท์ติ้ง สาขาภาคใต้
แผ่นทองคำขนาด 1 สลึง จำนวน 23 รางวัล
1.
คุณนิติวิท หวังสวัสดิ์วงศ์
📞 092-559-79xx
2.
คุณอภิสิทธิ์ หวังสวัสดิ์วงศ์
📞 081-891-60xx
3.
คุณวิสาข์ กิตติวัฒนาวงศ์
📞 085-463-00xx
4.
คุณชลธิชา อ่ำเคน
📞 089-314-46xx
5.
คุณสิทธิโชค กัตติกมาส
📞 099-408-95xx
6.
คุณสมเกียรติ ปรัศว์เมผธีกุล
📞 081-108-72xx
7.
คุณจิราวรรณ ธนอารักษ์
📞 098-265-69xx
8.
คุณวิทิต คงธนาไพบูลย์
📞 081-597-43xx
9.
คุณธัญลักษณ์ ติรเศรษฐ์
📞 064-742-24xx
10.
คุณกัลยกร ชลชลา
📞 080-139-63xx
11.
คุณทรรศน์วรรณ เจริญกุล
📞 092-653-94xx
12.
คุณขวัญตา ล่องลอย
📞 082-034-81xx
13.
คุณปัญญพัฒน์ ห้องเสงี่ยม
📞 086-691-11xx
14.
คุณวิรุจ คงธนาไพบูลย์
📞 081-536-50xx
15.
หจก.นครศรีฯสหมิตร
📞 088-753-60xx
16.
คุณสุกัญญา หวังสวัสดิ์วงศ์
📞 081-080-07xx
17.
คุณโสภิดา​ แซ่เตีย​
📞 081-477-90xx
18.
คุณทีปกร หนอนแก้ว
📞 061-468-67xx
19.
คุณธนู ยอดรัก
📞 062-593-65xx
20.
คุณสุนีย์ ประสมทอง
📞 098-057-85xx
21.
คุณเมธพนธ์
📞 096-207-01xx
22.
คุณเทวินทร์ พิมพ์เก
📞 081-974-54xx
23.
คุณหทัยรัตน์ ไชยวรรณ์
📞 064-829-51xx
ร้านเอส.เอน.เค. ธนบุรี
แผ่นทองคำขนาด 1 สลึง จำนวน 43 รางวัล
1.
คุณจำปี ทรัพย์สันเทียะ
📞 065-583-56xx
2.
คุณอดิศักดิ์ ชิตรัชตะ
📞 094-312-16xx
3.
คุณสุรินทร์ ศิริมังคละโล
📞 093-986-38xx
4.
คุณชนันท์กานต์ บุญมากมี
📞 081-645-14xx
5.
คุณนพดล ชิตรัชตะ
📞 083-077-32xx
6.
คุณสุนิสา ชิตรัชตะ
📞 080-214-45xx
7.
คุณกิตติกา นาคสุด
📞 095-554-23xx
8.
คุณวิไลพร ทวิวนานันท์
📞 081-903-73xx
9.
คุณธวัชชัย เชวงชุติโชติ
📞 081-551-95xx
10.
คุณนายพรชัย โสภณวิริยะ
📞 086-569-51xx
11.
คุณสุวิชช์ แก่นสุวรรณ
📞 081-814-47xx
12.
คุณกฤติพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
📞 089-687-26xx
13.
คุณณัฐมน ปทุมารักษ์
📞 081-965-58xx
14.
คุณดลฤดี เกษมรัตนโยธิน
📞 094-442-99xx
15.
คุณศลาวุฒิ สุภาพันธ์
📞 097-063-09xx
16.
คุณคมสัน นาคสุด
📞 086-507-43xx
17.
คุณจำรูญ พงษ์พิศ
📞 098-398-79xx
18.
คุณพิชชาธร ไววิทย์ลิขิต
📞 088-193-64xx
19.
คุณอมราภัสร์ ไพศาลกุลนนท์
📞 089-488-88xx
20.
คุณสร้อย อนุสรณ์ธีรกุล
📞 081-965-83xx
21.
คุณมารศรี วิทยาประพัฒน์
📞 089-049-53xx
22.
คุณ PEERAWAT
📞 099-059-55xx
23.
คุณเพ็ญจันทร์ ชิตรัชตะ
📞 099-426-12xx
24.
คุณรัฐกฤษฏิ์ ไพศาลกุลนนท์
📞 081-400-44xx
25.
คุณสุวรรณี ตุลาพันธุ์
📞 089-815-79xx
26.
คุณไพรวรรณ ชาโชติ
📞 086-041-77xx
27.
คุณคณัตถ์ วิทยาประพัฒน์
📞 084-944-49xx
28.
คุณอาสยา อิศรางกูร ณ อยุธยา
📞 081-702-41xx
29.
คุณจตุงค์ หินซุย
📞 092-254-45xx
30.
คุณสุภาพร ทรัพย์สุขสำราญ
📞 094-465-15xx
31.
คุณวิภาวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา
📞 089-766-02xx
32.
คุณจิตสุภา เศรษฐบุตร
📞 061-720-92xx
33.
คุณปฐมพงศ์ โกวิทสิทธินันท์
📞 095-196-14xx
34.
คุณวิภา ชิตรัชตะ
📞 082-953-92xx
35.
คุณเสวก นวะมะวัฒน์
📞 081-533-49xx
36.
คุณเกศสุวรรณ เหลาลุมพุก
📞 095-736-69xx
37.
คุณจันทิมา วงศ์จรัสกุล
📞 084-461-39xx
38.
คุณพงศ์พัฒน์ ภูมิวิจิตรชัย
📞 086-368-49xx
39.
คุณสมศักดิ์ อังศกุลชัย
📞 088-579-09xx
40.
คุณเอกชัย ขุนอาจ
📞 098-282-78xx
41.
คุณสมเจตน์ กองสุวรรณกุล
📞 089-770-30xx
42.
คุณศิริพงษ์ วิทยาประพัฒน์
📞 081-866-86xx
43.
คุณพรเทพ วงษ์สินสุขิน
📞 081-805-52xx
ร้าน ที เอ็น เวิลด์ซัพพลาย
แผ่นทองคำขนาด 1 สลึง จำนวน 15 รางวัล
1.
คุณนรีทิพย์ ภู่วรวงศ์
📞 097-992-55xx
2.
คุณสุภาวดี อรหันตา
📞 095-215-58xx
3.
คุณพิมพ์ชนก ราชนา
📞 087-429-15xx
4.
คุณนิรมล นฤมิตกริ่มกมล
📞 081-547-28xx
5.
คุณธันฐกรณ์ นาสมพันธุ์
📞 099-385-59xx
6.
คุณวรารัตน์ อภิภัทรกุล
📞 089-574-17xx
7.
คุณกลิกา คูศรีรัตน์
📞 081-562-28xx
8.
คุณเตือนจิตร พิมพ์เก
📞 088-572-79xx
9.
คุณพวงผกา คุตตรานนท์
📞 085-738-94xx
10.
คุณสุเมธ รัตนวิบูลย์กุล
📞 094-368-47xx
11.
คุณสุกัญญา บำรุง
📞 089-227-82xx
12.
คุณชัชชฎา ศรีชูเปี่ยม
📞 088-561-80xx
13.
คุณฤทัยรัตน์ อภิภัทรกุล
📞 089-420-53xx
14.
คุณชาติชาย โอฆะพนม
📞 088-558-25xx
15.
คุณนัฏฐิกา
📞 099-462-94xx
รางวัลที่ 1
รถกระบะโตโยต้า Hilux Revo รุ่น Standard Cab 2.4 Entry จำนวน 1 รางวัล
1.
คุณรัมภา กิจบรรณเดช
📞 080-560-41xx
รางวัลที่ 2
รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ฟีโน่ 125 รุ่น Standard จำนวน 3 รางวัล
1.
คุณสิตางศุ์ ปราการวิวัฒน์
📞 094-478-97xx
2.
คุณกชกร วันโพธิ์
📞 092-396-35xx
3.
คุณภูมิธนินทร์ ติรเศรษฐ์
📞 088-960-96xx
รางวัลที่ 3
โทรศัพท์มือถือไอโฟน 14 ขนาด 128Gb. จำนวน 3 รางวัล
1.
คุณวสันต์ ดลตระการ
📞 093-456-64xx
2.
คุณธาวิน เกียรติวนิชวิไล
📞 063-219-88xx
3.
คุณเพ็ญจันทร์ ชิตรัชตะ
📞 099-426-12xx